• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Dịch vụ bản quyền tường lửa ứng dụng web

Thuộc gói thầu: Dịch vụ bản quyền tường lửa ứng dụng web

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Bắc Hải

Giá trúng thầu: 999.427.900 đồng, đã bao gồm thuế GTGT