• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Mua sắm hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số giai đoạn 1

Thuộc gói thầu: Mua sắm hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số giai đoạn 1.

Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Giá trúng thầu: 7.001.170.000 đồng (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Các thông báo trúng thầu khác