• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo trì hệ thống thang máy Thyssen cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc gói thầu: Bảo trì hệ thống thang máy Thyssen cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thang máy ThyssenKrupp Việt Nam

Giá trúng thầu: 475.200.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu hai trăm nghìn đồng).

Các thông báo trúng thầu khác