• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sửa chữa thiết bị trạm TCI Lao Bảo

Thuộc gói thầu: Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo.

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật - TECHNIMEX

Giá trúng thầu: 2.295.900.000 đồng

Các thông báo trúng thầu khác