• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

15/11/2018

Thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát Grintek (GEW)

Gói thầu: Thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát GRINTEK (GEW)

12/11/2018

Thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát R&S

Gói thầu: Thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát R&S

12/11/2018

Sửa chữa card DSP (SN: 0831008) trạm TCI Phú Yên

Gói thầu: Sửa chữa Card DSP (SN:0831008) trạm TCI Phú Yên

09/11/2018

Linh kiện phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát

Gói thầu: Linh kiện rời phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát tần số

10/10/2018

Máy đo kiểm cáp và phân tích phổ cho các Trung tâm khu vực I, II, III, V, VI, VII

Gói thầu: Máy đo kiểm cáp và phân tích phổ cho các Trung tâm khu vực I, II, III, V, VI, VII

09/10/2018

Máy thu V/UHF cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, IV

Gói thầu: Máy thu V/UHF cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, IV

09/10/2018

Bảo trì hệ thống thang máy Thyssen

Gói thầu: Bảo trì hệ thống thang máy Thyssen

01/10/2018

Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện

31/07/2018

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

03/05/2018