• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (thời hạn 1 năm)

Gói thầu: Hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (thời hạn 1 năm)

28/12/2018

Thiết bị, vật tư dự phòng cho hệ thống đỗ xe tự động

Gói thầu: Thiết bị, vật tư dự phòng cho hệ thống đỗ xe tự động

28/12/2018

Sửa chữa card CPU dự phòng (SN: BA02629)

Gói thầu: Sửa chữa Card CPU dự phòng (SN:BA02629)

27/12/2018

Sửa chữa card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết

Gói thầu: Sửa chữa Card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết (thông báo lần 2)

14/12/2018

Phần mềm đăng ký tần số quốc tế

Gói thầu: Phần mềm đăng ký tần số quốc tế

10/12/2018

Bản quyền phần mềm diệt virus cho 50 máy chủ và 450 máy tính cá nhân (thời gian 02 năm)

Gói thầu: Bản quyền phần mềm diệt virus cho 50 máy chủ và 450 máy tính cá nhân (thời gian 02 năm)

10/12/2018

Thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát TCI

Gói thầu:

07/12/2018

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa

Gói thầu: Bảo dưỡng điều hòa

20/11/2018

Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Dịch vụ bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

16/11/2018

Bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

15/11/2018