• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị CNTT

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

14/03/2016

Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống tường lửa ứng dụng (thời hạn 3 năm)

Gói thầu: Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống tường lửa ứng dụng (thời hạn 3 năm)

27/01/2016

Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất

Gói thầu: Thông báo mời thầu gói thầu số 19 – Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất

28/12/2015

Mua sắm 21 bộ máy tính để bàn

Gói thầu: Mua 21 bộ máy tính để bàn

02/11/2015

Thuê dịch vụ đón, tiễn khách và trang trí phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 tại Việt Nam

Gói thầu: “Thuê dịch vụ đón, tiễn khách và trang trí phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 tại Việt Nam”

19/11/2015

Bảo hiểm công trình

Gói thầu: Bảo hiểm công trình

11/12/2015

Cung cấp và lắp đặt hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu thuộc dự án Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

25/11/2015

Xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu: Xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật

30/10/2015

Mua sắm hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số giai đoạn 1

Gói thầu: Mua sắm hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số giai đoạn 1.

26/10/2015