Bên công ty em muốn nhập các thiết bị sử dụng các bước sóng 940, 900, 868, and 433MHz. Các bước sóng trên có được phép hoạt động.

22/05/2019

Hỏi bởi: Đỗ Chí Trung

Câu hỏi khác