• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 2: Tôi có giấy phép sử dụng tần số đối với 02 trạm cố định có hạn 02 năm, tuy nhiên hiện nay do không có nhu cầu tiếp tục sử dụng nên tôi muốn dừng hoạt động của các trạm này. Tôi muốn hỏi khi tôi dừng thì phải làm thủ tục gì và việc hoàn trả phí sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này?

16/04/2019

Trả lời

- Về thủ tục ngừng giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh được quy định tại điểm 1 điều 6 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục ngừng sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện. Đối với trường hợp của Quý Công ty, để ngừng giấy phép Quý Công ty làm bản khai theo Phụ lục 3, mẫu 1a của Thông tư nêu trên

- Về hoàn trả phí sử dụng tần số vô tuyến điện:

Theo quy định tại điều 7 Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện,Tổ chức, cá nhân ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trước thời hạn quy định tại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì chỉ được hoàn trả phần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời gian còn lại của giấy phép nếu thời gian còn lại này từ 90 ngày trở lên.

Thời gian còn lại của giấy phép được tính kể từ ngày tổ chức, cá nhân chính thức ngừng sử dụng nhưng không trước ngày Cục Tần số vô tuyến điện nhận được thông báo ngừng.

06/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số vô tuyến điện

Câu hỏi khác