• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 23: Các thiết bị vô tuyến điện đặt trên tàu cá có phải xin cấp phép sử dụng tần số không?

10/05/2019

Trả lời

Hiện nay trên phương tiện nghề cá  (tàu cá) có thể được lắp đặt các thiết bị vô tuyến điện MF/HF để liên lạc giữa các tàu và với đài bờ. Một số tàu cá còn có thể được trang bị các thiết bị an toàn, cứu nạn như AIS, Eprib, GPS, NAVTEX;  hoặc một số thiết bị chuyên dùng hàng hải như Inmarsat, Radar, VHF/UHF.

Trường hợp được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện: 

- Tàu cá chỉ sử dụng thiết bị HF hoạt động ở băng tần từ 26,96 MHz đến 27,41 MHz (băng tần Citizen) và đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, khai thác quy định tại Phụ lục 17 của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT.

- Tàu cá sử dụng các thiết bị thiết bị an toàn, cứu nạn như AIS, Eprib, GPS, NAVTEX

Trường hợp phải xin cấp Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá: Tàu cá sử dụng các thiết bị MF/HF (không thuộc băng tần Citizen) hoạt động trong các băng tần dành cho phương tiện nghề cá ở Việt nam.

Trường hợp phải xin cấp Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện cho đài tàu biển: Sử dụng các thiết bị vô tuyến điện trong các băng tần hàng hải quốc tế như Thiết bị vệ tinh, Radar, VHF/UHF.

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác