• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 3: Công ty chúng tôi đang có kế hoạch đầu tư thiết bị rada, chúng tôi không biết thủ tục đăng ký khai theo bản khai nào và cách tính phí như thế nào?

18/04/2019

Trả lời

- Thủ tục cấp phép: Theo quy định tại điều 22 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hồ sơ đề Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư số 05/2015-TT/BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì đơn vị khai theo bản khai 1a.

- Mức tính phí sử dụng tần số: Theo Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.” thiết bị rada sẽ được quy định tại Phụ lục B, Mục V thuộc “Nghiệp vụ vô tuyến xác định”.

06/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

- Thủ tục cấp phép: Theo quy định tại điều 22 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hồ sơ đề Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư số 05/2015-TT/BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì đơn vị khai theo bản khai 1a.

- Mức tính phí sử dụng tần số: Theo Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.” thiết bị rada sẽ được quy định tại Phụ lục B, Mục V thuộc “Nghiệp vụ vô tuyến xác định”.

06/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác