• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 33: Bộ Nông nghiệp có tổ chức triển lãm Nông sản Asean tại Việt Nam trong thời gian 5 ngày. Các đoàn quốc tế được Bộ Nông nghiệp mời sang tham dự có sử dụng thiết bị bộ đàm liên lạc có phải xin đăng ký cấp phép và có được miễn phí sử dụng không?

20/05/2019

Trả lời

1. Tại Điều 16 và Điều 19 Luật Tần số có quy định  tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện phải có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ TTTT, hồ sơ xin đăng ký cấp phép đối với các Đoàn có sử dụng thiết bị liên lạc nội bộ gồm có:

- Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1k Phụ lục 2 của Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ TTTT.

- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản đón đoàn (Bộ NN&PTNT).

2. Các Đoàn do Bộ NN&PTNN mời không được miễn phí sử dụng tần số (theo quy định tại Điều 5 Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính).

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác