• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 60: Hiện nay có quy định số lượng tối thiểu người chấm thi thực hành mà tổ chức phải có khi muốn xin cấp giấy công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư không ?

18/06/2019

Trả lời

Quyết định số 18/2008/QÐ-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư. Theo đó, không quy định số lượng tối thiểu người chấm thi thực hành.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác