• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 13: Chúng tôi là công ty bảo vệ muốn cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho 10 mục tiêu bảo vệ khu vực Hà Nội thì sẽ chịu mức phí như thế nào?

30/04/2019

Trả lời

Theo quy định tại điểm 3.2, khoản 3, điều II, mục B Thông tư phí 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính: "; Mạng dùng chung tần số, mức thu phí sử dụng tần số bằng 10% mức phí tương ứng tại các điểm 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3 khoản 3 mục II này".

Ví dụ: mạng dùng chung tần số của kênh tần số được ấn định với độ rộng băng tần chiếm dụng là 12,5kHz tại thành phố Hà Nội , Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ (được phép sử dụng trên toàn thành phố) thì mức thu phí sử dụng là 1.100.000 VNĐ/1 năm. Đối với các tỉnh thành khác là 500.000VNĐ/năm

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác