• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 22: Trên tàu chúng tôi có sử dụng 03 thiết bị VHF bao gồm 01 thiết bị 25W và 02 thiết bị cầm tay 5W, vậy phí sử dụng tần số có tăng thêm không so với chỉ sử dụng 01 thiết bị VHF

09/05/2019

Trả lời

Theo Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.” đã quy định tại Phụ lục B, Mục II, khoản 1, điểm 1.2 quy định rõ: “Đài tàu (tính trên 01 tàu và theo từng chủng loại thiết bị vô tuyến điện trang bịu trên tàu”. Vậy trong trường hợp của đơn vị, phí sử dụng tần số vẫn không thay đổi.

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác