• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 14: Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực taxi, chúng tôi có sử dụng 02 tần số hoạt động trong phạm vi một tỉnh. Do nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động chúng tôi muốn mở thêm sang các tỉnh lân cận. Vậy phí sử dụng có thay đổi không?

01/05/2019

Trả lời

Theo Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.” đã quy định tại Phụ lục B, Mục II, khoản 3, điểm 3.2 quy định rõ: “Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động, mạng viễn thông di động mặt đất trung kế: Tính trên mỗi tần số được ấn định để sử dụng trong mạng và theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc theo phạm vi hoạt động.” Vậy trường hợp đon vị muốn mở rộng phạm vi hoạt động sang các tỉnh khác thì phí sử dụng tần số sẽ tăng lên cấp số nhân theo số tỉnh.

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác