• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 37: Sắp tới tôi muốn sử dụng thiết bị vô tuyến điện để liên lạc với các đài vô tuyến điện nghiệp dư. Tôi muốn biết cách tính phí băng tần đối với thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư là như thế nào và tại văn bản pháp luật nào?

24/05/2019

Trả lời

Theo quy định tại điều VI, mục B Thông tư phí 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện, quy định Nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư được tính là 240.000 đồng trên mỗi băng tần được cấp phép,.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác