• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 42: Sử dụng thiết bị vô tuyến điện cho mục đích giới thiệu công nghệ trong triển lãm, hội chợ thì làm thủ tục gì?

29/05/2019

Trả lời

Việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ được quy định tại Điều 19, Thông tư 05/2015/TT-BTTTT. Hồ sơ gồm:

a) Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1k Phụ lục 2 của Thông tư này;

b) Bản sao văn bản cho phép tạm nhập tái xuất thiết bị vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. 

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác