• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 59: Đề nghị quý cơ quan hướng dẫn tôi về điều kiện công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư ?

17/06/2019

Trả lời

Quyết định số 18/2008/QÐ-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư.

Theo đó, các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Về trang thiết bị: Có đài vô tuyến điện nghiệp dư được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện nghiệp dư đảm bảo đáp ứng yêu cầu thi thực hành (theo qui định tại điều 7, khoản 2 qui định này) của người dự thi với loại chứng chỉ Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư tương ứng.

b) Về người chấm thi thực hành (trừ trường hợp chấm thi bằng máy tính):

Người chấm thi thực hành phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

- Là người có Chứng chỉ Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư cao hơn người dự thi ít nhất một bậc;

- Là người có Chứng chỉ Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư cùng bậc với người dự thi và đã trải qua ít nhất 1 năm khai thác đài vô tuyến điện nghiệp dư kể từ ngày chấm thi trở về trước;

- Là người đã trải qua ít nhất 1 năm làm nghề điện báo (có khả năng nhận bằng tai và gửi bằng tay các bản tin dưới dạng mã Mooc quốc tế thông qua máy thu phát vô tuyến điện).

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác