• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 40: Đại sứ quán của chúng tối sắp tới có nhu cầu sử dụng đài vệ tinh trái đất. Để dự trù tính toán chi phí, mong quý cơ quan cho chúng tôi biết mức phí và lệ phí cấp giấy phép và sử dụng tần số thiết bị vệ tinh là như thế nào?

27/05/2019

Trả lời

  1. Về phí sử dụng tần số

Theo quy định tại khoản 1, điều 5, Thông tư phí 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện, quy định trường hợp miễn thu phí đối với đài vô tuyến điện của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

  1. Về lệ phí cấp giấy phép:

Theo quy định tại điều I, mục A Thông tư phí 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện, quy định lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vệ tinh lệ phí tính theo công suất phát (P) của thiết bị,

P ≤1W mức thu là 50.000 đồng

1W<P≤15W mức thu là 300.000 đồng

P>15 mức thu là 600.000 đồng

Như vậy trường hợp của Quý Cơ quan sẽ được miễn phí phí sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện và chỉ tính lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phụ thuộc vào mức công suất phát mà Quý Cơ quan đăng ký.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác